મારી એ દીકરીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા જેણે મને દુનિયા વિશે અને મારા વિશે વધુ શીખવ્યું છે જે બીજું કોઈ શીખવી શક્યું નથી. - Birthday Wishes For Daughter in Gujarati

મારી એ દીકરીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા જેણે મને દુનિયા વિશે અને મારા વિશે વધુ શીખવ્યું છે જે બીજું કોઈ શીખવી શક્યું નથી.

Birthday Wishes For Daughter in Gujarati

Releted Post