આજે ફરી નાચવાનો અને ગાવાનો દિવસ આવ્યો છે, હેપી બર્થડે મારા ભાઈને…  ભગવાનથી માંગ્યો હતો એક ભાઈ, પણ ઈશ્વરે અમને કોહિનૂરનો હીરા આપ્યો છે…! - Birthday Wishes in Gujarati

આજે ફરી નાચવાનો અને ગાવાનો દિવસ આવ્યો છે, હેપી બર્થડે મારા ભાઈને… ભગવાનથી માંગ્યો હતો એક ભાઈ, પણ ઈશ્વરે અમને કોહિનૂરનો હીરા આપ્યો છે…!

Birthday Wishes in Gujarati

Releted Post